• ساعت : ۱۴:۲۷:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 
روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند   چهارم  مصوبه شماره 82 مورخ 97/7/4، بند چهارم  مصوبه 104 مورخ 97/10/12،نسبت به فروش آپارتمانهای تحت مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید.

 

1-       واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 97/11/25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 01155250811 تماس حاصل فرمائید.

2-      متقاضیان می بایست مبلغ 100/000/000ریال را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

3-      در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-      تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/11/27خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 

قدرت اله شاهمنصوریان

سرپرست شهرداری رامسر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.9.0
    V5.3.9.0